தங்க நிலவரம்

நாட்டில் தங்கத்தின் விலையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில் இன்று (22) ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை 662,620 ரூபாவாக குறைவடைந்துள்ளது.

இதன்படி, 24 கரட் 1 கிராம் தங்கம் 23,380 ரூபாவாகவும், 24 கரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) தங்கம் 187,000 ரூபாவாகவும், 22 கரட் 1 கிராம் தங்கம் 21,440 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

அதேபோல , 22 கரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) தங்கம் 171,500 ரூபாவாகவும், 21 கரட் 1 கிராம் தங்கம் 20,460 ரூபாவாகவும் , 21 கரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) தங்கம் 163,700 ரூபாவாகவும் குறைவடைந்துள்ளன.