பாலாஜி கதைய கேட்டு அழுதுட்டோம்- ஆல்யா மானசா, சஞ்சீவ் சூப்பர் டாக்