காக்டெயில் படத்தை கிழித்து தொடங்கவிட்ட பயில்வான் ரங்கநாதன், இதோ