நான் நிலை குலைந்துவிட்டேன், பேட்டியிலேயே எமோஷ்னல் ஆன லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன்