மரங்களில் இனி எளிய முறையில் ஏறி இறங்குவதற்கு எளிமையான இயந்திரம்.!