நடிப்புல கமல் மிஞ்சிடுவார் போல நடிப்புல பட்டையை கிளப்புறார் தம்பி!