இந்த 2 மட்டும் உங்கள் ஷாம்பூவில் சேர்த்தால் உங்கள் முடி வேகமாக வளரும், பயங்கர அடர்தியாகும்