நந்தியை பிரதட்சணம் செய்வதால் கிடைக்கும் பலன்கள்

3 முறை பிரதட்சணம் செய்தால் – இஷ்ட சித்தி

5 முறை பிரதட்சணம் செய்தால் – ஜெயம்

7 முறை பிரதட்சணம் செய்தால் – சற்குணங்கள்

9 முறை பிரதட்சணம் செய்தால் – புத்திரப் பிராப்தம்

11 முறை பிரதட்சணம் செய்தால் – ஆயுள் விருத்தி

13 முறை பிரதட்சணம் செய்தால் – பிரார்த்தனை சித்தி

15 முறை பிரதட்சணம் செய்தால் – தனப்பிராப்தி

17 முறை பிரதட்சணம் செய்தால் – தன விருத்தி

108 முறை பிரதட்சணம் செய்தால் – அஸ்வமேதயாக பலன்

1008 முறை பிரதட்சணம் செய்தால் – ஒரு வருட தீட்சையாகப் பலன்.