எவ்வளவு கருப்பா இருந்தாலும் ஒரே வாரத்துல உங்கள கலராக்கிடும்…