விஸ்வரூபமெடுக்கும் தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் இவ்வளவு விளைவுகளா?