இந்த பொருளை மட்டும் வைக்காதீர்கள்., பிரிட்ஜ் வெடிப்பதை தவிர்த்துவிடலாம்.