நாட்டின் எதிர்கால துண்கள் இவரா??

நாட்டின் எதிர்கால துண்களை இன்றைய தகப்பன் எங்கு கூட்டிச் சென்று உள்ளான் பாருங்கள் இவன் நாட்டின் சிறந்த தகப்பன் இல்லை ஆனால் சிறந்த குடிகாரன் என்பது உண்மை.