விநாயகருக்கு பிடித்த கொழுக்கட்டை மற்றும் எள்ளு உருண்டை?