கொட்டிய முடி திரும்ப வளர்ந்த அதிசயம் – கண்டிப்பாக உதவும்….