ஸ்மார்ட்டா இருக்குறதுனா என்ன, எப்படி ஸ்மார்ட் ஆவது