ஜனாதிபதி தாத்தா!! ரணில் தாத்தா!! யாழ்ப்பாணச் சிறுமியின் கடிதம் இது!

மைத்திரி தாத்தா, ரணில் தாத்தா என கூறி யாழ்ப்பாணச் சிறுமி ஒருத்தி ஜனாதிபதிக்கும் பிரதமருக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளாள். அந்தக் கடிதம் இதுதான்

11668-1-9cab62f7e939a48ecb2c3ea572be519e