சிங்க வேட்டையில் ஈடுபடும் ஆபிரிக்க ஜுலு இனத்தவர்களின் அரிய காணொளி