முதல் நாள் திருடன் பார்த்த வேலையால் அடுத்தநாள் காத்திருந்த விபரீதம்!