நம்ப மறுக்கும் கடல்வாழ் ராட்சத உயிரினங்களின் அரிய தொகுப்பு…!