தீடீரென வீதியின் முன்னாள் வந்த யானை..!! வண்டியை விட்டுவிட்டு தலைதெறிக்க ஓடிய ஜோடிகள்