விமர்சனத்தில் பட்டையக் கிளப்பிக் கொண்டிருக்கும் ரஜனிமுருகன் படம்