தாயின் வயிற்றுக்குள் விளையாடும் குழந்தை இணையத்தை கலக்கும் அரிய காட்சி!..