பெற்று வளர்த்த தாயும், தந்தையும் என்றுமே ஹீரோ தான்