வேகத்தால் ஏற்பட்ட விபரிதம்!… சாலையில் துடித்த இதயம்… பலவீனமானவங்க பார்க்கத் தடை!..