பாத்திரங்களில் ட்ரம்ஸ் வாசித்து மக்களை ஆச்சரியப்படுத்திய பொலிஸ்