அடப்பாவீங்களா எங்க இருந்துடா நீங்க எல்லாம் வாறிங்க? ஏண்டா இப்படி???